سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

نسترن احمدی مسعود – دانشجوی کارشناسی ارشد آلودگی های محیط زیست
فریبا محسن زاده – استادیار دانشگاه بوعلی سینا همدان، گروه زیست شناسی، همدان، ایران
رضا حبیبی پور – استادیاردانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان

چکیده:

آلودگی های نفتی از مسائل مهم زیست محیطی در ده های اخیر می باشد. گازوئیل یکی از متداولترین ترکیبات نفتی است، که می تواند موجب آلودگی خاک شود. زیست پالایی، فن آوری جدید برای پاک سازی خاک است. برخی از میکروارگانیسم ها قابلیت زیست پالائی گازوئیل را دارا می باشند. این پژوهش با هدف دستیابی به میکروارگانیسم های بومی، با قدرت بالای تجزیه زیستی گازوئیل در شرایط آب و هوایی شهر همدان انجام شد. بدین منظور خاک های آلوده به گازوئیل از ۱۰ منطقه مختلف شهر همدان جمع آوری و باکتری های آن ها جداسازی شد. توانایی هر دسته از باکتری ها در تجزیه و مصرف گازوئیل در محیط کشت MSMو غلظت های مختلف آلاینده (۳ ،۱، ۵/۰، ۱/۰ درصد) از طریق بررسی کدورت حاصل از رشد باکتری ها بررسی شد. کدورت نمونه ها از طریق طیف سنجی در طول موج ۶۰۰ نانومتر مورد بررسی قرار گرفت و نتایج از طریق آزمون آماری آنالیز واریانس چندجانبه (۰۵/۰ p≤) با هم مقایسه گردید. با توجه به نتایج بدست آمده، ۱۰ سویه مختلف باکتریائی(DDB 1,10) از خاک های آلوده به گازوئیل در شهر همدان یافت شد. بررسی های آماری نشان داد، تمام باکتری ها در غلظت های مختلف آلاینده قادر به رشد بودند، اما در بین سویه ها بیشترین میانگین مربوط به زمان ۳۰ روز بعد از زمان تلقیح اولیه باکتری و بیشترین میانگین OD مربوط به باکتری(DDB 3 ) بود، و در نهایت، باکتری(DDB 3 ) بالاترین نرخ رشد را در میان سایر باکتری ها نشان داد و به عنوان بهترین شاخص مصرف کننده گازوئیل در خاک های شهر همدان انتخاب شد.