سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

مهدی سعیدی – کارشناس ارشد مکانیک سنگ، موسسه فاطر، تهران
مجید طارمی – کارشناس عمران، موسسه مهندسین مشاور ایمنسازان، تهران

چکیده:

اولین گام در طراحی تونل در سن گهای ضعیف برآورد پتانسیل مچاله شوندگی یا همگرای یهای بزرگ وابسته به زمان، ناشی ازترکیب تنشهای القایی در زمان حفاری تونل است. این تصمیمگیری نه تنها در تعیین روش حفاری بلکه در انتخاب سیستم نگهداری نیز تاثیرگذار خواهد بود. لذا تخمین میزان همگراییها و پیشبینی تاثیرات آن بر انتخاب روش حفاری مناسب و تکنیکهای نگهداری جزء مسائل چالش برانگیز در مهندسی تونل است. از عوامل تاثیرگذار بر این پدیده م یتوان به شرایط زمین شناسی، تن شهای منطقه، جریان آب زیرزمینی، فشار آب منفذی و خواص ژئوتکنیکی توده سن گها اشاره نمود. تونل انتقال آب سبزکوه به چغاخور با ۱۱ کیلومتر طول و قابلیت انتقال آب به حجم ۷ مترمکعب بر ثانیه یکی از پروژ ههای آ برسانی در منطقه غرب ایران است. بر اساس مطالعات میدانی صورت گرفته بخشهای عمدهای از تونل از درون سنگهای ضعیف یا خرد شده با روباره بسیار زیاد و احتمالاً تحت شرایط مچالهشوندگی عبور م یکند. در این مقاله پتانسیل مچاله شوندگی مسیر تونل سبزکوه با استفاده از روشهای کمی و کیفی مورد مطالعه قرار گرفته و نتایج آ نها با یکدیگر مقایسه شده است.