سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سماء کمال پور – دانشجوی کارشناسی ارشد پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
بابک متشرع زاده – استادیارگروه مهندسی علوم خاک دانشگاه تهران
حسینعلی علیخانی – گروه مهندسی علوم خاک دانشگاه تهران دانشیار

چکیده:

با توجه به عدم تجزیه فلزات سرب و کادمیوم در خاک و هزینه بالای پالایش فیزیکی و شیمیایی، استفاده از روش های زیستی این فلزات مورد توجه قرار گرفته است. میکروارگانیسم های مقاوم دارای سازوکار های مقاومتی برای تحمل غلظت های بالای عناصر سمی می باشند. در تحقیق حاضر حداقل غلظت بازدارنده کادمیوم و سرب برای شش سویه باکتریایی در محیط های کشت NA و NB حاوی نمک کلرید کادمیوم و کلرید سرب در سطوح مختلف آلودگی بر اساس قطر کلنی و کدورت ایجاد شده در اثر رشد باکتری ارزیابی گردید. نتایج نشان داد که سویه های شماره ۱۵۹، ۲۸ و ۳۶ مقاومت مشابهی به فلزات سرب و کادمیوم دارند، اما مقاومت سویه ۴۴۸ به سرب بیشتر از کادمیوم می باشد. در هر دو فلز سویه های ۲۰ و ۱۰۵ مقاومت بالایی نشان دادند. می توان تحمل بیشتر انواع باکتری های گرم مثبت، به فلزات را به توانایی بالاتر آن ها در جذب و به دنبال آن حصول مقاومت در طول زمان، نسبت داد.