سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

هوشنگ شادفر – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه شهید باهنر کرمان
عنایت ا… توحیدی نژاد – عضو هیات علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان
قاسم محمدی نژاد – عضو هیات علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

این آزمایش به منظور ارزیابی عملکرد ۱۰ ژنوتیپ گلرنگ شامل کاشان، اصفهان ۱۴، ۱۳۸-۷، اصفهان، اراک ۲۸۱۱، اصفهان ۲۸، ۱۹۱-۲۲، گل سفید اصفهان، IL-111 و شیراز به صورت اسپلیت پلات در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار در ۳ رژیم آبیاری شامل ۸۰، ۱۱۰ و ۱۴۰ میلیمتر تبخیر از تشتک تبخیر کلاس A در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه شهید باهنر کرمان اجرا گردید. نتایج نشان داد دور آبیاری بر تعداد غوزه در بوته و عملکرد دانه در واحد سطح، در سطح ۵% معنی دار بود. اثر دور آبیاری برتعداد دانه در غوزه و وزن صد دانه از نظر آماری معنی دار نبود. اختلاف معنی داری در بین ارقام در صفات تعداد دانه در غوزه، وزن صد دانه و عملکرد دانه در واحد سطح وجود دارد، در حالیکه ارقام اختلاف معنی داری از نظر تعداد غوزه ندارند، تیمار آبیاری ۱۱۰ میلیمتر تبخیر از تشتک تبخیر کلاس Aبا ۱۵۳۹/۶ کیلوگرم در هکتار عملکرد بیشتری نسبت تیمار ۸۰ و ۱۴۰ میلیمتر تبخیر از تشتک تبخیر کلاس A داشته است. و اثر متقابل دور آبیاری در رقم در هیچکدام از صفات مورد مطالعه معنی دار نبوده است. با توجه به عملکرد مطلوب رقم اصفهان کاشت این رقم همراه با عملکرد مطلوب باعث صرفه جویی در مصرف آب می شود و قابل توصیه به کشاورزان است.