سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سمیرا طلایی – دانشجوی کارشناسی ارشد آبخیزداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
غلامرضا زهتابیان – استاددانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران
ارش ملکیان – استادیار دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران

چکیده:

دراین تحقیق ابتدا امار بارش و سیلاب مربوط به ایستگاههای هواشناسی وهیدرومتری حوضه جمع آوری و با کنترل داده ها مدل بارش – رواناب با شبیه سازی خصوصیات فیزیکی حوضه با نرم افزار HEC-HMS ارائه گردید از ۳ واقعه رگبار و سیلاب متناظر به منظور واسنجی و اعتبار سنجی مدل استفاده شد جهت بررسی اولویت بندی زیر حوضه ها بارش برابر با زمان تمرکز حوضه به ازای دوره های بازگشت ۲ ، ۵ ، ۱۰ ، ۲۵ و ۵۰ و ۱۰۰ ساله واردمدل و میزان دبی اوج زیرحوضه ها استخراج گردید. با تقسیم دبی اوج زیرحوضه ها به سطح آنها دبی ویژه زیرحوضه ها بدست آمده و در نهایت با استفاده از روش دبی ویژه زیرحوضه های بحرانی و حساس به سیل خیزی شناسایی گردید نتایج مطالعه نشان داد که ۵ زیرحوضه بالا دست و میانی نازلو چای از جمله L112,N,A112,A21,B11 با داشتن دبی ویژه به ترتیب ۰/۹۵ ، ۰/۹۴ ، ۰/۸۱ ، ۰/۷۷ و ۰/۷۳ متر مکعب بر ثانیه و بیشترین مقدار مساحت به ترتیب ۵۲/۶ ، ۴۲/۷ و ۴۳ و ۳۵ و ۴۲ و ۴۵ کیلومتر مربع دارای رتبه ۱ تا ۵ از نظر سیل خیزی جزو زیرحوضه های بحرانی شناسایی شدند.