سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: یازهمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

جلال عطاری – استادیار گروه مهندسی منابع آب دانشگاه صنعت آب و برق شهید عباسپور
امیر فایضی – دانش آموخته مهندسی عمران – بهره برداری سد و شبکه دانشگاه صنعت آب و برق شهید عباسپور
فاطمه زندی گوهرریزی – دانشجوی دکترای مهندسی عمران-مهندسی آب دانشگاه صنعت آب و برق شهید عباسپور

چکیده:

سرریزهای تنداب درسدهای بلند درمعرض آسیب کاویتاسیون می باشند روش معمول ومناسب سنجش پتانسیل رخداد کاویتاسیون شاخص کاویتاسیون است که درقالب نرم افزار WSA77 به منظور بررسی سرریزهای شش سد ایران درتحقیق حاضر استفاده شد هاست برای تحلیل صحت نتایج از داده های مدل هیدرولیکی سرریزها استفاده گردیده و در نتیجه ضریب تبدیلی برای نزدیک کردن نتایج نرم افزار به مدل ارایه شده است. بررسی نرم افزاری بر اساس ضریب تبدیل تعریف شده Cfa نتایج مناسبی را نشان داد بطوریکه هیچ گاه این ضریب کمتر از ۰/۸۳ نگردید و درهیچ حالتی شاخص مدل کمتر از ۵۰ درصد نتیجه نرم افزار نبوده است.