سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

صمد مرادی – کارشناسی ارشد هیدروژئولوژی
محسن رضایی – دکترای هیدروژئولوژی عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت معلم
مجید دشتی برمکی – دانشجوی دکتری هیدروژئولوژی دانشگاه تربیت معلم تهران

چکیده:

در این تحقیق پتانسیل رخداد زمین لغزش در دامنه جنوبی البرز مورد بررسی قرار گرفته است. هشت معیارمؤثر در لغزش زمین شامل شیب زمین، جهت دامنه، فاصله تا گسلهای اصلی، کاربری اراضی، بارش سالانه،جنس زمین، فاصله از شبکه زهکشی و طبقات ارتفاعی مورد شناسائی و بررسی قرار گرفته اند. پتانسیل وقوع زمین لغزش در محیط سیستم اطلاعات جغرافیایی ارزیابی شده و نقشه پهنه بندی وقوع زمین لغزش تهیه گردیده است. برای وزن دهی به معیارها از روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP ) استفاده شده است نقشه پهنه بندی، نواحی در معرض خطر و مستعد وقوع زمین لغزش را نشان میدهد و میتواند مورد استفاده طیف وسیعی از مدیران منابع طبیعی و برنامه ریزان منطقهای قرار گیرد. شناسایی نواحی با پتانسل بالای وقوع زمین لغزش آگاهی لازم برای اجتناب از اراضی مذکور را فراهم کرده و اجرای اقدامات اولویتدار را امکانپذیر میسازد. نتایج نشان میدهد که حدود ۲۸ درصد از اراضی محدوده مورد بررسی، پتانسیل بالایی برای وقوع زمین لغزش دارند.