سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

عادل رفعت جو – کارشناس مدیریت مطالعات کشت و صنعت نیشکر هفت تپه
عادل مدحج – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر، گروه زراعت واصلاح نباتات

چکیده:

به منظور بررسی اثرات برهمکنش دگرآسیبی دو گیاه دانه روغنی )کلزا و گلرنگ( و علف هرز خردل وحشی برجوانه زنی بذروویژگی های گیاهچه، این تحقیق در سال ۱۸۱۱ به صورت دو آزمایش اداگانه اایرا شیدآ آزمیایش اول در راستای بررسی اثراتدگرآسیبی علف هرز خردل وحشی بر اوانه زنی ب ر و رشد گیاهچه کلزا و گلرنگ در قالب دو آزمایش جداگانه هریک بصورت طرح کاملاً تصادفی با سه تکرار انجام شدآ آزمایش دوم به صورت فاکتوریل بر پایه طرح کاملا تصادفی با سه تکرار انجام گرفت فاکتورهای آزمایش دوم شامل نوع گیاه زراعی )گلرنگ و کلزا( و چهار غلظت عصاره آبی )صفر ۲/۵و۵و۱۰ درصد بودند نتایج آزمایش اول نشان داد که غلظت های مختلف عصاره خردل وحشی باعث کاهش معنی دار اوانه زنی ب ر و صفات وابسیته بیه رشیدگیاهچه گلرنگ و کلزا شدآ در آزمایش دوم، اثر نوع گیاه زراعی، غلظت عصاره و برهمکنش آنها بر اوانه زنی بذر خردل وحشی و سایر صفات وابسته به رشد گیاهچه آن در سطح احتمال ی درصد معنی دار بودآ با افزایش غلظت عصاره کلزا، درصد و سرعتاوانه زنی ب ر خردل وحشی به طور معنی داری کاهش یافتآ غلظت های پن و ۱۱ درصد از عصاره آبی گلرنگ اوانه زنی خردل وحشی را به طور کامل مهار کردندآ بطور کلی، بررسی روند تغییرات درصد و سرعت اوانه زنی بذ ر خردل وحشی در واکنش بهعصاره های آبی کلزا و گلرنگ نشان داد، اثرات بازدارنده گلرنگ بر اوانه زنی خردل نسبت به کلزا بیشتر بوداز سوی دیگر، گلرنگدر مقایسه با کلزا، تحمل بیشتری به ترکیبات دگرآسیب عصاره خردل وحشی داشت