سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سید مرتضی زاهدی – دانشجوی کارشناسی ارشد باغبانی، دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران ا
ناصر عالم زاده انصاری – دانشیار گروه باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

مواد دگرآسیب تولید شده از عل فهای هرز موجب کاهش فعالیت های متابولیکی و عملکرد در گیاه مجاور می گردند. با توجه به گستردگی و وفور علف هرز پنیرک در مزارع، همچنین اهمیت گوجه فرنگی، خیار و شاهی به عنوان سبزیجات بسیار مهم، این بررسی به منظور تعیین اثرات دگرآسیبی عصاره آبی علف هرز پنیرک روی خصوصیات جوانه زنی بذور گوجه فرنگی، خیار و شاهی در سال ۱۳۸۸ در دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز به صورت طرح کاملا تصادفی با سه تکرار به اجرا درآمد. تیمارهای آزمایشی شامل سطوح مختلف عصاره با غلظت های ۲/۵ و ۵ و ۷/۵ و ۱۰ درصد و آب مقطر به عنوان شاهد استفاده گردید. به منظور محاسبه خصوصیات جوانه زنی، طول ریشه چه و ساقه چه، وزن خشک ریش ه چه و ساقه چه بر اساس مقررات انجمن تحقیقات بین المللی بذر محاسبه شد. نتایج آزمایش نشان داد عصاره آبی گیاه پنیرک روی خصوصیات جوانه زنی و رویشی بذور گوجه فرنگی، خیار و شاهی دارای اثرات بازدارنده ی دگرآسیب است، بطوری که با افزایش غلظت عصاره پنیرک، درصد جوانه زنی، سرعت جوانه زنی، طول و وزن خشک ریشه چه و ساقه چه این سبزی ها کاهش یافت. درصد جوانه زنی بطور معنی داری در بذور گوجه فرنگی و خیار در تیمار ۲/۵ درصد در مقایسه با تیمار شاهد کاهش یافت در صورتی که در شاهی بین شاهد و تیمار ۲/۵ درصد تفاوت معنی داری وجود ندارد اما با افزایش غلظت میزان جوانه زنی کاهش می یابد. در گوجه فرنگی در غلظت ۷/۵ و ۱۰ جوانه زنی کاهش می یابد. در گوجه فرنگی در غلظت تقریبا بطور کامل مهار گردید.