سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: یازدهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مؤید عوض پور – کارشناس ارشد مهندسی بهداشت محیط
میترا غلامی – دکترای بهداشت محیط و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران
رحیم عالی – کارشناس ارشد مهندسی بهداشت محیط، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ار

چکیده:

یکی از فاکتورهای مهم در بحث کنترل کیفیت شیمیایی منابع تأمین آب آشامیدنی میئله خورندگی و رسوبگذاری انهاست چرا که وجود هر کدام از این دو مورد نقش بسیار مؤثری در سیستم شبکه انتقال و توزیع آب آشامیدنی، چه از جنبه های اقتصادی و چه از جنبه های بهداشتی می عتواند ایفا کند. لذا هدف از این تحقیق بررسی و تعیین میزان خورندگی و رسوبگذاری منابع آب شرب شهر ایلام و ارائه راهکارهای مناسب جهت بهبود کیفیت آب شرب این شهر می باشد. در این تحقیق بمنظور تعیین پتانسیل خورندگی و رسوبگذاری آب شرب شهر ایلام از شاخص های مهمی نظیر اندیس اشباع لانژلیه و اندیس پایداری رایزنر و شاخص خورندگی استفاده شده است که عمل نمونه برداری در سه فصل بهار و تابستان از سه رودخانه تأمین کننده آب پشت سد مخزنی و خروجی سد که نهایتا وارد مخازن ذخیره آب شهر می شود انجام پذیرفت و جهت محاسبه اندیس های فوق پارامترهای کیفی آب نظیر: قلیائیت، سختی کلسیم یا ( سختی کل )، هدایت الکتریکی، کل جامدات محلول و pH مطابق کتاب استاندارد متد اندازه گیری شدند. نتایج نشان میدهد که میانگین اندیس لانژلیه در آب رودخانه گل گل و رودخانه چاویز و رودخانه اما ملکشاهی، سه رودخانه تأمین کننده آب مخزن سد ایلام و ایستگاه آب خروجی از سد که پس از تصفیه وارد مخزن ذخیره و شبکه توزیع می شود بترتیب ۰/۰۸ ، ۰/۱۵ ، ۰/۲۱ ، ۰/۱۳ که مویدوضعیت تعادل و ایجاد قشر ضعیفی از کربنات کلسیم می باشد بدین معنا که آب مخزن سد نسبت به کربنات کلسیم غیر اشباع است. همچنین میانگین اندیس رایزنر به ترتیب ۰۵/۰۸ ، ۲/۷ ، ۷/۷ ، ۷ بوده که بیانگر خورنده بودن آب مورد بررسی است. مقایسه اندیس های لانژلیه و رایزنر محاسبه شده در سه رودخانه تأمین کننده آب مخزن سد و آب خروجی از سد که آب شرب شهر ایلام را تأ مین می کند نشان می دهد که آب تأمین شده از مخزن سد که وارد مخازن ذخیره و شبکه توزیع جهت مصارف شرب و صنعتی می گردد خورنده می باشد بنابراین به منظور حفظ و ارتقاء سلامت و بهداشت شهروندان و همچنین افزایش عمر مفید تجهیزات لوله کشی بایستس عملیات تثبیت آب صورت پذیرد تا خاصیت خورتدگی آن کاهش و به حد مطلوب برسد.