سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

یاسر استواری – دانشجوی کارشناسی ارشد خاکشناسی دانشگاه شهرکرد
محمدمهدی کاریزان – دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی دانشگاه شهرکرد
مجتبی صبوری – دانشجوی کارشناسی ارشد خاکشناسی دانشگاه شهرکرد

چکیده:

خوردگی یک واکنش فیزیکی شیمیایی بین یک ماده و محیط اطراف آن است که به تغییر خواص آن ماده منجر می گردد. یکی از روشهای ساده بررسی تمایل آب به رسوب گذاری یا خوردگی کاربرد اندیس های خوردگی مانند شاخص لانژلیر، رایزنر و تهاجمی است. در این مطالعه پتانسیل رسوب و خورندگی آب های زیرزمینی دو آبخوان دشت لردگان برای مصارف آبیاری تحت فشار بررسی می شود. برای منظور از تعداد ۴۷حلقه چاه کشاورزی دشت لردگان نمونه برداری صورت گرفت و برخی از پارامترهای کیفیت در نمونه ها اندازه گیری شد. نتایج نشان داد که آب های زیرزمینی آبخوان شمالی دارای وضعیت رسوبگذاری و در آب های زیرزمینی دشت جمال وضعیت خورندگی وجود دارد. بنابراین در این منطقه در طراحی سیستم های آبیاری تحت فشار باید پتانسیل رسوبگذاری و خورندگی آب ها در نظر گرفته شود