سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین همایش ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

علی مهدوی مزده – استادیار گروه مهندسی آب،دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
مهدی قبادی نیا – استادیار گروه مهندسی آب،دانشگاه شهرکرد

چکیده:

امروزه با گسترش صنایع مختلف، محیط زیست در خطر انواع آلودگ یها قرار گرفته است. یکی از مهمترین عوامل طبیعی، که نقش مهمی را در حیات و تمدن بشری ایفا م یکند، رودخانه ها می باشند. متاسفانه آلودگی بسیاری از صنایع رودخانه ها را در معرض تهدید قرار داده است. خودپالایی رودخانه ها از مواردی است که می تواند تا حدی رودخانه ها را از خطرات پیش روی آن حفظ نماید.تحقیقات نشان داده است که رسو بگذاری کربنات کلسیم در محیط آبی باعث کاهش کادمیم از این محیط می شود. در این مقاله با بررسی پتانسیل رسو ب گذاری کربنات کلسیم در مسیر رودخانه کارون، پتانسیل خودپالایی این رودخانه برای حذف کادمیم مورد مطالعه قرار گرفته است. در این تحقیق از دو شاخص ریزنار و لانژلیر برای این منظور استفاده شد. نتایج نشان می دهد بیشترین پتانسیل رسوب گذاری در رودخانه کارون در ماه های مرداد تا آبان می باشد. بنابراین در این ماه ها که حداکثر فعالیت های صنعتی و کشاورزی وجود دارد، پتانسیل خو دپالایی رودخانه نیز در حد بالایی است در ضمن می توان با برخی عملیا تهای اصلاحی نظیر اضافه کردن نم کهای کلسیم دار مانند گچ و کلرید کلسیم، پتانسیل خو دپالایی را نیز افزایش داد.