سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

فریبا عیسوند – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی زیست محیطی دانشگاه ارومیه
حسین پیرخراطی – عضو هیئت علمی گروه زمین شناسی دانشگاه ارومیه
کاظم بدو – عضو هیئت علمی گروه عمران دانشگاه ارومیه
بهنام دولتی – عضو هیئت علمی گروه خاکشناسی دانشگاه ارومیه

چکیده:

در این مطالعه خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاکهای منطقه دفن زباله ارومیه جهت ارزیابی پتانسیل جذبی کادمیوم بررسی شد. خاکهای مورد مطالعه از سه منطقه فاقد آلودگی برداشت شد و آنالیزهای فیزیکو شیمیایی و مکانیکی خاکها انجام شد. برای مطالعات جذب، طبق تکنیکهای Batch، غلظتهای مختلفی از فلز کادمیوم (۲/۵ تا ۴۰ میلیگرم در لیتر) به نمونههای خاک اضافه شد و برای واجذب کادمیوم، از محلول ۰/۰۱ مولار کلریدکلسیم استفاده شد. نتایج نشان داد خاکها به لحاظ خصوصیات فیزیکوشیمیایی متفاوت بوده و برای بررسی آزمایشات جذبی مناسب میباشند. ضریب تبیین (R2) بدست آمده از آنالیزهای جذبی نشان داد، دادههای جذبی بر روی مدل فروندلیچ نسبت به مدل لانگمویر بهتر فیت شده و جذب سطحی کادمیوم را بهتر توجیه میکند. همچنین پارامترهای جذبی مدلها برای خاکها مورد مطالعه تعیین شد. براساس پارامترهای جذبی فروندلیچ و لانگمویر، خاک ۱ نسبت به سایر خاکها به دلیل داشتن پتانسیل جذبی بالا در لاینر رسی جذب فلز کادمیوم ارجحیت دارد.