سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سیدمحمدجواد میرزایی – دانشجوی دکتری گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی،دانشگاه شهرکرد، شهرکر
منوچهر حیدرپور – دانشیار گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفه
سیدحسن طباطبایی – استادیار گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ای

چکیده:

یکی از مشکلات کارخانجات کود آلی، دفع شیرابه ی زباله است. به علت عدم تصفیه ی مناسب شیرابه و نفوذ آن به آب های زیرزمینی، به طور بالقوه نقش بسزایی در آلودگی خاک و منابع آب دارد. روش تصفیه ی زمینی برای کشور ایران که دارای منابع محدود آب و البته زمین های بدون کاربری زیاد است در صورتی که مدیریت مناسبی اعمال شود می‌تواند روشی کارآمد برای تصفیه ی شیرابه ی زباله قبل از رهاسازی در محیط زیست و یا استفاده به عنوان آب آبیاری به حساب آید. در این تحقیق که در سال ۱۳۸۷ و در کارخانه کمپوست اصفهان انجام پذیرفت، دو نوع بافت خاک (لوم-رسی و لوم-شنی) و سه سطح زئولیت (۰، ۵ و ۱۰ درصد وزنی خاک) و در سه تکرار بمنظور بررسی پتانسیل خاک – زئولیت در تله اندازی دو نوع فلز سنگین (نیکل و کادمیوم) و جلوگیری از حرکت آنها به اعماق خاک مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج نشان داد خاک لوم-رسی توانایی بالایی در جذب عناصر سنگین از شیرابه داشته ولی خاک لوم-شنی قادر به جذب نبوده و همچنین، زئولیت علیرغم جذب عناصر سنگین از لحاظ آماری تأثیر معنی داری در حذف عناصر سنگین شیرابه ندارد.