سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

ساناز صفایی شکیب – دانشجوی کارشناسی ارشد
فریبا محسن زاده – استادیار، هیئت علمی، دانشگاه بوعلی سینا

چکیده:

یکی از پیامد های تخلیه فاضلاب ها و زائدات صنعتی در خاک و منابع آب زیر زمینی، تجمع ترکیبات آلاینده و سمی در محیط زیست می باشد که یکی از شایع ترین این آلاینده ها، ترکیبات هیدروکربنی است.زیست پالایی یا به عبارتی حذف بیولوژیک به عنوان یکی از موثر ترین راهکارهای مطرح شده برای از بین بردن آلودگی های نفتی و مشتقات آن از قبیل روغن موتور می باشد. لذا این پژوهش با هدف دستیابی به چند گونه از باکتری های تجزیه کننده روغن موتور از خاک های آلوده در اطراف جاده های منتهی به شهر همدان صورت گرفته است. بر این اساس در این مطالعه ۸ سویه باکتری به نام های EODB1-8 از نمونه های خاک آلوده به روغن موتور در منطقه همدان جداسازی شد.کارایی این سویه ها در ارلن های حاوی محیط کشت مایع حداقل MSM و استفاده از روغن موتور به عنوان منبع کربن و انرژی، با اعمال ۳ تکرار بررسی شد.در این مطالعه کدورت سنجی در طول موج nm 600 در زمانهای ۰، ۵، ۱۰ ، ۱۵روز به عنوان شاخص رشد باکتری و تجزیه روغن موتور توسط باکتری اندازه گیری شد و نتایج از طریق آزمون آماری آنالیز واریانس دو جانبه (۰۵/۰ p≤) با هم مقایسه گردید . نهایتا اینکه بر اساس میزان کدورت ایجاد شده توسط باکتری ها ، ۴ سویه EODB5، EODB3، EODB1، EODB6 انتخاب شدند که سویه EODB3 به عنوان برترین و توانمند ترین سویه تجزیه کننده روغن موتور معرفی شد.. باکتری فوق با استفاده از آزمایشات مندرج در دستورالعمل های برگی، شناسائی و بعنوان Pseudomonas alcaligenes گزارش گردید.