سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مهندسی معدن ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمدرضا حیدرطائمه – کارشناس ارشد مهندسی معدن گرایشاکتشاف، دانشکده معدن، نفت و ژئوفیزیک،
فرامرز دولتی ارده جانی – استاد، دانشکده معدن، نفت و ژئوفیزیک، دانشگاه صنعتی شاهرود/ دانشکده مع
خشایار بدیعی – دانشیار، عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فناوری رنگ

چکیده:

امروزه در پساب بسیاری از صنایع موجود، تهرنگ چهره ناخوشایندی را برای رودخانهها و دیگر اکوسیستمهای طبیعی ایجاد نموده است. این پسابهای رنگی که غالباْ رنگهای آلی هستند، حاصل از فرآیندهای صنعتی صنایع نساجی، کاغذسازی،پلاستیکسازی، چرم سازی، صنایع غذایی و بهداشتی و کارخانجات فرآوری مواد معدنی هستند. رنگها به جهت ساختار پیچیده مولکولی و پایداری در مقابل نور، گرما و تجزیه بیولوژیکی، با روشهای معمول تصفیه پساب، به آسانی امکان پذیرنمیباشد. یکی از روشهای مناسب جهت حذف این مواد استفاده از جاذبها و فرآیند جذب سطحی فیزیکی است که درصورت استفاده از انواع طبیعی آن امکان دفع مناسبتر آنها وجود خواهد داشت. استفاده از جاذبهای طبیعی از لحاظ اقتصادی به صرفه هستند و در طبیعت نیز به سهولت یافت میشوند. در تحقیق حاضر دو نوع ماده طبیعی دیاتومیت و پرلیت،به عنوان جاذب، انتخاب گردیدهاند و توانایی آنها در حذف رنگزای مالاکیت سبز، از خانواده رنگزاهای آلی بازی که بسیار سمی است، با یکدیگر مقایسه شدهاند. تحقیقات نشان داده است کهpH نقشبسیار موثری در انتخاب این دو جاذب و برتری یکی بر دیگری در فرآیند جذب سطحی و همچنین امکان احیای این جاذبها را دارد.