سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سیزدهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهدی فرزاد کیا – دانشیار گروه مهندسی بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی ایران
محمد امین کرمی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی ایران دا
مصطفی کریمیایی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی ایران

چکیده:

افزایش کیفیت زندگی انسان و توسعه اقتصادی و صنعتی سریع با عث تولید حجم زیادی از پسماند می شود. تولید زباله بدون بازیافت مواد و انرژی موجب از دست دادن منابع طبیعی می شود. در این مطالعه میزان انرژی تولیدی از سوزاندن سماندهای شهری در ایران با استفاده از روش (Dalong) بررسی شده است . میزان انرژی تولیدی در سه سناریو مختلف با توجه به میزان پسماندهای بازیافتی و سوزانده شده مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصل از این مطالعه نشان می دهد که میزان انرژی تولیدی ناشی از سوزاندن پسماندهای جامد شهری در شرایط موجود در ایران ( سناریو دوم) ۳۲۳۱/۶kcal/kg است که بیشترین انرژی تولیدی نسبت به دو سناریو دیگر را نشان می دهد. با توجه به نتایج بدست آمده از این مطالعه ، انرژی بدست آمده از پسماندهای شهر ی در صورتیکه به صورت مخلوط و بدون بازیافت سوزانده شوند ( سناریو اول) معادل ۱۹۷۲kcal/kg می باشد که نسبت به انرژی بدست امده از سناریو کاهش ۳۸% را نشان می دهد. همچنین در صورتیکه فقط اجزاء تر پسماند سوزانده شود ( سناریو سوم) انرژی بدست آمده معادل ۱۳۷۹kcal/kg می باشد که نسبت به سناریو دوم کاهش ۵۷ % را نشان می دهد . بدین ترتیب تولید کمپوست تر و یا هضم بی هوازی آنها ، ارزش حرارتی (HV) پسماندهای باقیمانده را افزایش می دهد . زیرا پسماندهای تر به دلیل داشتن محتوای رطوبت بالاتر باعث کاهش انرژی تولیدی حاصل از سوزاندن پسماندها می شوند.