سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حسین صمدی بروجنی – عضو هیأت علمی دانشگاه شهرکرد و رئیس مرکز تحقیقات منابع آب
داوود زارع – مدیر پروژه سد کارون ۴ و کارشناسی ارشد شرکت منابع آب و نیروی ایران
میلاد خواستاربروجنی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

توسعه نیروگا ههای تلمبه- ذخیرهای به عنوان یکی از سیاس تها و رو شهای مؤثر در بهبود ضریب بار شبکه برق کشور مطرح است. در این مقاله پتانسیل احداث یک نیروگاه تلمبه- ذخیرهای در طرح جایگزین انتقال آب بینحوض های بهش تآباد مورد توجه قرار گرفته است. نتایج این تحقیق نشان داده برای احداث این نیروگاه، میتوان از سد مخزنی کاج به عنوان مخزن پائینی و از سد تنظیمی بهشتآباد به عنوان مخزن بالائی استفاده کرد. این دو سد از جمله اجزای اصلی طرح جایگزین انتقال آب بهشتآباد هستند. همچنین لازم میشود برای برقراری ارتباط هیدرولیکی بین دو مخزن یک تونل ب هطول ۴۳۰۰ متر و یک خطانتقال از خروجی تونل کاج تا مخزن سد کاج به طول ۵۳۴۰ متر احداث کرد. در این مطالعه، ظرفیت این نیروگاه تلمبه ذخیرهای معادل ۵۰ مگاوات ب هدست آمد. همچنین نتایج مدل WEAP نشان داد متوسط تولید انرژی سالانه این نیروگاه ۹۵ گیگاوات ساعت و متوسط مصرف انرژی سالانه ۱۵۰ گیگاوات ساعت است که علت بیشتر بودن مصرف انرژی این است که در ب رخی ما هها لازم است برای انتقال آب به ناحیه مقصد طرح بهشتآباد، بخشی از ذخیره مخزن پائینی ( مخزن سد کاج) به مخزن بالائی ( مخزن سد تنظیمی بهش تآباد) انتقال و از آنجا به ناحیه مقصد پمپاژ شود.