سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی مدیریت پسماند

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

عبدالایمان عموئی – گروه مهندسی بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی با
علی اکبر محمدی –
محمدابراهیم عموئی اوجاکی – کارشناس ارشد مدیریت شهری
علی اکبر اوغازیان – مدیرکارخانه کمپوست شهرداری مشهد

چکیده:

دراین پژوهش میزان پتانسیل اقتصادی و زیست محیطی حاصل از انجام طرح تفکیک از مبدا پسماندهای جامد منطقه ۵ شهر تهران مورد بررسی قرارگرفته است این پژوهش یک مطالعه توصیفی مقطعی بوده کهدرسال ۹۰ با جمع آوری اطلاعات از طریق مصاحبه حضوری با مسئولین بازیافت منطقه ۵ شهر تهران و بررسی اسناد و مدارک موجود درنواحی هفت گانه آن و نیز با کمک مطالعات کتابخانه ای انجام گردیده است. داده های حاصل از این مطالعه با استفاده از نرم افزار آماری sPSS مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفت از میزان ۴۵۲۲ تن بازیافت سالیانه پسماند جامد ۳۲/۱ درصد ۱۴۵۰ تن آن را کاغذ و مقوا تشکیل میدهد همچنینمیزان درصد بازیافت اجزای نان خشک پلاستیک فلزات آهن و رنگی شیشه پت و منسوجات به ترتیب ۲/۹۸۴/۳۱۶/۱۹۵/۰۲۱۲/۹۸۱۳/۷۳ درصد بدست آمد. با توجه به میزان بازیافت سالیانه کاغذ و مقوا ۱۴۵۰ تن این میزان بازیافت از قطع ۲۴۷۵۸ اصله درخت جلوگیری نموده و نیز از مصرف ۳۶۷۹۲ گیلگاژول انرژی و ۸۲۷۸۲۰مترمکعب آب صرفه جویی می شود.