سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش منطقه ای اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

علی عباسی سورکی – عضو هیات علمی دانشگاه شهرکرد
فرزاد شریف زاده – اعضای هیات علمی دانشگاه تهران
رضا توکل افشاری –

چکیده:

دسیکانت ها مواد شیمیایی هستند که می توانند در برداشت گیاهان زراعی از طریق خشک کردن اندامهای رویشی گیاه، کاهش تداخل با علفهای هرز و بهبود کیفیت بذر، اجازه برداشت زودهنگام گیاه را داده و سرعت و کارایی کمباین را در برداشت افزایش دهند. به منظور بررسی امکان استفاده از دسیکانت ها در گیاه سویا، بهترین زمان کاربرد و اثرات احتمالی آن بر تاریخ برداشت و کیفیت بذر در ارقام سویا آزمایشی در سال ۱۳۸۷ در مزرعه پژوهشی و آزمایشگاه علوم و تکنولوژی بذر دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران انجام گرفت. در این آزمایش ۴ رقم سویای ویلیامز، کلارک، سحر و ساری که در گروه های مختلف رسیدگی قرار دارند در مراحل مختلف رسیدگی تحت غلظت های مختلف توفوردی و پاراکوات قرار گرفتند. نتایج نشان داد که استفاده از دسیکانت ها در خشک کردن ارقام سویا در مرحله ۳۰ % رطوبت بذری اثر معنی داری بر کاهش کیفیت بذرها نسبت به شاهد نداشته و در برخی موارد آن را افزایش داده است. بذرهای برداشت شده از نظر سرعت جوانه زنی، جوانه زنی بعد از آزمون پیری، میزان هدایت الکتریکی و شاخص بنیه بذر وضعیت قابل قبولی داشتند. علاوه بر این دسیکاسیون توانست تاریخ برداشت را بسته به نوع رقم و نوع دسیکانت بین ۷ تا ۱۵ روز جلو بیاندازد که این امر مساله مهمی بویژه در ارقام دیررس سویاست