سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

لیلا امانت بهبهانی – دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشیدانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر
حسین قربانی زاده خرازی – دکتری منابع آب و هیدرولوژی رئیس دانشکده علوم آب دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر
علی صارمی – دانشجوی دکتری آبیاری و زهکشی

چکیده:

در بسیاری از مطالعاتی که درسالهای اخیر انجام شده تغییر اقلیم و افزایش درجه حرارت به عنوان مسائل زیست محیطی درنظ رگرفته شده اند افزایش دمای متوسط جهانی و تغییرات آن که بخشی از تمامی تئوری های تغییر اقلیم می باشد بعنوان نمایه ای از تغییر اقلیم است تغییر اقلیم را درمنطقه م یتوان از طریق بررسی تغییرات درجه حارت متوسط مشخص کرددراین تحقیق تاثیر تغییر اقلیم بردما حداقل و حداکثر و بارش با استفاده از خروجی های مدل جهانی تغییر اقلیم Echam4 مرکز تحقیقات هواشناسی هامبورگ آلمان برای دو سال ۲۰۲۵ و ۲۰۵۰ در دشت بهبهان مورد برسی قرارگرفت در مرحله بعد تبخیر و تعرق گیاه مرجع چمن و نیاز آبی الگوی کشت به سه روش پنمن ـ مانتیس ، بلانی ـ کریدل، هارگریوز ـ سامانی برای دوره مورد مطالعه ۱۹۷۰-۲۰۰۰ و دو سال پیش بینی شده ۲۰۲۵و ۲۰۵۰ محاسبه و مورد مقایسه قرارگرفتند.