سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

جعفر جوربندی ثانی – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه ولی‌عصر (عج) رفسنجان
اصغر رحیمی – استادیاران گروه زراعت دانشگاه ولی‌عصر (عج) رفسنجان
شهاب مداح حسینی –
علی اکبر محمدیمیریک –

چکیده:

با توجه به فراوانی علف‌های‌هرز اویارسلام و تاج‌خروس در مزارع و همچنین اهمیت کلزا به عنوان گیاه روغنی، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی در چهار تکرار در دانشگاه ولی‌عصر (عج) رفسنجان انجام شد. تیمارها شامل سه سطح عصاره اندام هوایی (۵، ۱۰ و ۲۰ درصد) همراه با شاهد و دو نوع علف‌هرز (اویارسلام و تاج‌خروس) بودند و صفت‌های سرعت جوانه‌زنی، درصد جوانه‌زنی، طول ریشه‌چه و ساقه‌چه کلزا اندازه‌گیری شدند. نتایج نشان داد که نوع علف‌هرز اثر معنی‌داری روی سرعت جوانه‌زنی، طول ریشه‌چه و طول ساقه‌چه کلزا داشت و علف‌هرز تاج‌خروس اثر بازدارندگی بیشتری نسبت به اویارسلام روی خصوصیات جوانه‌زنی کلزا داشت. اثر نوع علف‌هرز روی درصد جوانه‌زنی معنی‌دار نبود. همچنین افزایش غلظت عصاره اثر معنی‌داری روی صفت‌های مورد اندازه‌گیری داشت به‌طوری‌که با افزایش غلظت عصاره اثر بازدارندگی رشدی کلزا بیشتر مشاهده شد. اثر متقابل معنی‌دار نوع علف‌هرز و غلظت عصاره حاکی از آن بود که افزایش غلظت عصاره تاج‌خروس اثر بازدارندگی بیشتری نسبت به اویارسلام روی درصد جوانه‌زنی و طول ساقه‌چه داشت.