سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مهرناز آصفی – دانشجوی کارشناسی ارشد محیط زیست، دانشگاه شهید چمران اهواز
فریدون رادمنش –
حیدرزارعی –

چکیده:

با توجه به اینکه در استان خوزستان و خصوصاً دشت اندیمشک، بخش عمده ای از مصارف شرب و کشاورزی از آب های زیرزمینی تأمین می گردد، ارزیابی آسیب پذیری آب های زیرزمینی این منطقه نسبت به آلودگی، ضروری به نظر می رسد. از این رو، جهت پهنه بندی پتانسیل آلودگی آبخوان دشت اندیمشک در برابر آلودگی از مدل DRASTIC که بیشترین کاربرد را در بررسی آسیب پذیری آب زیرزمینی دارد، استفاده شد. این مدل از هفت پارامتر مهم هیدرولوژیکی و هیدروژئولوژیکی مؤثر بر انتقال آلودگی تشکیل شده است. این هفت پارامتر در محیط GIS تهیه و سپس با استفاده از تکنیک همپوشانی رویهم گذاری، و در نهایت نقشه آسیب پذیری دشت تهیه گردید. با توجه به نتایج حاصل از مدل، حدود ۳۴ درصد منطقه مورد مطالعه دارای آسیب پذیری خیلی کم، حدود ۰۵/۵۰ درصد دارای آسیب پذیری کم، حدود ۲۵/۱۵ درصد آسیب پذیری متوسط و حدود ۶۹/۰ درصد در محدوده آسیب پذیری نسبتاً زیاد واقع می باشد. جهت صحت سنجی مدل بکار برده شده از یون نیترات استفاده گردید. نتایج حاصل از مقایسه نقشه های هم نیترات و نقشه آسیب پذیری دشت، نتایج بدست آمده از مدل مذکور را مورد تأیید قرار داد.