سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش ملی علوم آب، خاک، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

فرامرز سیدی – ایستگاه تحقیقات کشاورزی گنبد – مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی گلست
محمد آرمیون – مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی ایلام
عادل جهانگیری – سرارود ، معاونت تحقیقات کشاورزی دیم
رحمت اله کریمی زاده – مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی کهکیلویه و بویر احمد

چکیده:

به منظور دستیابی به ژنوتیپ های پر محصول و سازگار نخود کابلی (Cicer arietinum L) با خصوصیات مطلوب زراعی تعداد ۳۵ ژنوتیپ به همراه شاهد محلی دریک طرح لاتیس ساده(۶*۶) در دو تکرار و در پنج منطقه (ایستگاه های تحقیقات کشاورزی گنبد، سرارود، گچساران، ایلام و لرستان) در سال های زراعی ۸۷-۸۶ مورد بررسی قرار گرفتند. یادداشت برداری های متداول طی دوره رویش انجام شد. پس از تجزیه آماری داده های حاصل در طرح لاتیس ساده، داده های هر بلوک ناقص در هر تکرار که کارآیی لاتیس بیش از بلوک های کامل تصادفی بود تصحیح و در نهایت تجزیه آماری داده های تصحیح شده به روش بلوک های کامل تصادفی انجام گردید. به منظور تعیین پایداری ژنوتیپ های مورد بررسی، پارامترهای پایداری واریانس محیطی رومر، ضریب تغییرات محیطی، ضریب فینلی ویلکینسون، اکی والان ریک، واریانس پایداری، میانگین رتبه و گزینش همزمان پیشنهادی کنگ استفاده شدند. جهت تجزیه داده ها از نرم افزار آماری S.A.S استفاده شد. با توجه به نتایج حاصل از پارامترهای مختلف محاسبه شده پایداری و همچنین وزن صد دانه ژنوتیپ های Flip04-35C ،Flip04-18C ،۲CFlip04- ،Flip03-151C ،Flip03-135C ،Flip01-50C و Flip88-85C را جهت بررسی های بیشتر گزینش نمود.