سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دهمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

علی صالح زاده نوبری – استاد دانشکده مهندسی هوافضا دانشگاه صنعتی امیرکبیر
مصطفی محققی – کارشناس ارشد
سیدعلیرضا سیدرکنی زاده – کارشناس ارشد

چکیده:

درمقاله حاضر پایداری آیروالاستیک پره هلیکوپتر با استفاده از تابع پاسخ فرکانسی بررسی شده است مدلسازه ای استفاده شده برای پره مدل تیر ا ولر برنولی می باشد برای مدلسازی نیروها و گشتاور آیرودینامیکی نیز الگوی ایرودینامیکی لوی به کاررفته است پس از تشکیل معادلات ایروالاستیک زاویه پیچ شروع ناپایداری زاویه پیچ بحرانی با روشهای مرسوم بدست آمده است سپس تابع پاسخ فرکانسی سیستم آیروالاستیک محاسبه شده و با رسم اندازه آن برحسب فرکانس درزوایای پیچ مختلف رفتار این تابع بررسی شده و مشاهده شده است که اندازه هریک از مولفه های پاسخ فرکانسی درزاویه پیچ ناپایداری و درفرکانس مربوط به مود ناپایدار به بیشترین مقدار خود می رسدعلاوه برروند ذکر شده تابع تبدیل حلقه باز سیستم آیروالاستیک دودرجه آزادی نیز برای حالت آیرودینامیک ناپایا محاسبه شده و با استفاده ازنمودار بود مربوط به آن حاشیه های فاز و بهره تعیین شده اند. از این حاشیه ها نیز برای تعیین پایداری سیستم استفاده شده و مشاهده شده که نتایج حاصل از آن اختلاف بسیار کمی با حد ناپایداری بدست آمده از روش معمول روشpk دارد.