سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

راضیه عزیزیان مصلح – دانش اموختگان دانشگاه آزادبروجرد
امیر یزدن سپاس – عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذرکرج
نازنین رزازی –

چکیده:

دستیابی به ارقام گندم با عملکرد بالا و پایداردرمحیطهای متفاوت ازاهمیت ویژه ای دربرنامه های به نژادی برخوردار است بدین منظور ازمایشی با استفاده از۱۸ژنوتیپ گندم زمستانه و بینابین درقالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار به مدت دوسال زراعی درایستگاه های تحقیقاتی کرج همدان اراک زنجان قزوین جلگه رخ اردبیل و مشهد به اجرا درآمد درپایان هرسال زراعی تجزیه واریانس ساده و درپایان سه سال ازمایش تجزیه واریانس مرکب با استفاده از نرم افزار Sas انجام شد با معنی دار شدن اثرمتقابل سال ×ژنوتیپ ×مکان که حاکی ازیکسان نبودن عکس العمل ارقام به محیطهای مختلف است تجزیه پایداری با استفاده ازپارامتر واریانس محیطی رومر روش ضریب تغییرات محیطی cv اکووالانس ریک ۱۹۶۲ واریانس پایداری شوکلا و انواع روشهای مبتنی برتجزیه رگرسیون و همچنین روش رتبه بندی گانگ گرفت