سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دهمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

رضا تقوی زنوز – دانشیار دانشگاه علم و صنعت ایران
مسعود تاتار – کارشناسی ارشد

چکیده:

در مطالعهی حاضر، رفتار اغتشاشات در جریان بین دو صفحهی تخت موازی و نامتناهی، که به آن جریان کانال یا پوازلیPoiseuille)نیز گفته میشود،مورد بررسی قرار گرفته است. معادلات پایداری با استفاده از چندجملهایهای چبیشفChebychev) به عنوان یک روش طیفی گسستهسازی شدهاند. با حل این معادلات از دو منظر مسئلهی مقدار ویژه و مسئلهی مقدار اولیه،عوامل گذار طبیعی و میانبر در جریان کانال شناسایی گردیدهاند. ورتکسهای در جهت جریان که رشد آنها منجر به تشکیل رگههای جریان Streak) گذار میانبر میگردد، تعیین شدهاند. همچنین رفتار یک موج ناپایدار تولمینشلختینگ(T-Sبا استفاده از روش شبیهسازی مستقیم عددی DNS)همچنین روش پایداری خطیLST) مورد بررسی قرار گرفته و با هم قیاس شدهاند. با گذشت زمان، کد شبیهسازی مستقیم رشد قابل ملاحظهای را دربخشغیرخطی فرایند رشد این ناپایداری نشان میدهد