سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی سازه، راه، معماری

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

زهره ظهیری – دانشجوی کارشناس ارشد مرمت و احیای بناها و بافت های تاریخی
نیما ولی بیگ – دانشجوی دکتری مرمت و احیای بناها و بافت های تاریخی

چکیده:

پلهای قدیمی ایران از جمله بناهای ویژه ای هستند که علاوه برارزشهای تاریخی معماری زیباشناسانه و فرهنگی از لحاظ مسائل هندسی و سازه ای نیز از اهمیت خاصی برخوردارند شایدب توان گفت که درکمتر سازه ی معماری دیگری سازه و فرم تا به این اندازه به هم وابسته اند دراین پژوهش باانتخاب پنج نمونه پل تک دهانه اکثرا واقع در شمال ایران به بررسی پایداری و ایستایی تاقهای به کاررفته دراین پل ها پرداخته شدها ست از آنجا که مهمترین مساله در پایداری هر سازه هندسه ی آن می باشد دراین جستار با بررسی هندسه درتاق این چند نمونه پل توسط میان تار قوس با استفاده از نرمافزار Arco میزان پایداری آنها به بحث گذاشته شده است همچنین ایستابی این تاقها و تنشهای ایجاد شده در آنها تحت باروزن خود توسط روش آنالیز المان محدود با استفاده از نرم افزار ansys مورد مطالعه قرارگرفته است.