سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

زهرا پورفلاح – کارشناس ارشد مهندسی علوم و صنایع غذایی
منیره نهاردانی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی علوم و صنایع غذایی
مرتضی محمدی –
مرضیه ندافی – دانش آموخته کارشناسی مهندسی علوم و صنایع غذایی

چکیده:

پلی فنلهای موجود در عصاره برگ سبز چای گروهی از آنتی اکسیدانهای طبیعی هستند دراین تحقیق استخراج عصاره آنتیاکسیدانی برگ سبز چای به وسیله اب انجام گرفت و به دنبال آن عصاره خالص سازی خشک و پودر گردید سپس مقاومت حرارتی آنتی اکسیدان برگ گیاه چای در مقایسه با آنتی اکسیدان BHT به روش رنسمیت دردماهای ۱۱۰ و ۱۳۰ و۱۵۰ درجه سانتی گراد مورد مطالعه قرارگرفت اندازه گیری عدد پراکسید به روش تیوسولفات طی عملیات حرارتی در ۱۸۰ درجه سانتی گراد صورت گرفت نمودار تغییرات دوره القای نمونه روغن در حضور آنتی اکسیدان های مختلف در مقابل درجه حرارت ترسیم ودو کمیت ضریب استاندارد و دوره القا در۲۰ درجه سانتی گراد t20 از روی منحنی برازشی حاصل محاسبه شدند از تقسیم t20 انتی اکسیدانهای مختلف برt20 نمونه شاهد کمیتی تحت عنوان فاکتور حمایتی در ۲۰ درجه Pf20 به دست آمد. دو کمیت ضریب استاندارد و Pf20 به ترتیب برای نشان دادن خصوصیات حملی و قدرت انتی اکسیدانی آنتی اکسیدانهای مختلف تبیین شدند.