سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی هیدرات گازی ایران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

سیدمحمود موسوی صفوی – دانشجوی دکتری مهندسی شیمی
مهرداد منطقیان – دانشیار دانشگاه تربیت مدرس مهندسی شیمی

چکیده:

از آنجا که پایداری هیدرات گازی برای ذخیره سازی و انتقال گاز طبیعی بسیار مهم می باشد اثردما و مقدار مول اولیه گاز در هیدرات برروی سرعت تجزیه هیدرات متان موردبررسی قرارگرفته است ابتدا هیدرات متان در شرایط مختلف تشکیل شده تا شمار مولهای اولیه گاز موجود در هیدرات متفاوت باشند بعد از تشکیل هیدرات آزمایشات تجزیه در فشار اتمسفریک دماهایمختلف ۲۷۰/۲K الی ۲۶۴/۲K و شمار مولهای اولیه متفاوت درفاز هیدرات ۰/۰۶ و ۰/۰۳=n0 انجام شده است نتایج نشان میدهند کهدر دمای ثابت با گذشت زمان به علت تشکیل یک لایه یخ برروی سطح هیدرات سرعت تجزیه و ناپایداری هیدرات کاهش می یابد این پدیده اثر خود حفاظتی هیدرات نامیده می شود نتایج نشان میدهد کهبا گذشت زمان ازمیزان سرعت تجزیه کاسته می شود و هیدرات در برابر تجزیه شدن از خود مقاومت نشان میدهد.