سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش منطقه ای اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

نجمه آقاخانی آبادی – دانشجوی کارشناسی ارشد اصلاح نباتات دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد
بهزاد سرخی لله لو – عضو هیئت علمی موسسه اصلاح وتهیه نهال وبذر کرج،
شهرام نخجوان – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد

چکیده:

در این تحقیق بیست لاین امید بخش یولاف به منظور ارزیابی و مقایسه عملکرد و تعیین بهترین ارقام پر محصول و سازگار، مورد مطالعه قرار گرفتند . این آزمایش در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار در منطقه کرج به مدت دو سال ۸۹ -۸۸اجرا گردید. نتایج تجزیه واریانس مرکب حاکی از وجود تفاوتهای معنیدار بین سالهای آزمایش و همچنین اثر متقابل ژنوتیپها در دو سال بود. مقایسه میانگینها نشان داد که ژنوتیپهای ۵ ۷ و ۱۴ دارای بالاترین عملکرد هستند. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل همبستگی دادهها نشان داد که همبستگی مثبت و معنی داری بین برخی از صفات وجود دارد. مقایسه میانگین اثر متقابل ژنوتیپهادردوسال نشان داد که اثر متقابل بین ژنوتیپ ۵ در سال دوم دارای بالاترین میانگین میباشد. برای معرفی پایدارترین ژنوتیپ از آزمون- های غیر پارامتری استفاده گردید. این تجزیه نشان داد که ژنوتیپ ۵ دارای بیشترین شاخص عملکرد و کمترین انحراف معیار رتبه میباشد و در نتیجه بهترین ژنوتیپ پایدار تلقی میگردد