سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمد مهدی حیدری – دکترای سازه های آبی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات خوزستان و

چکیده:

در این مقاله به منظور بررسی رفتار ساختگاه سد خاکی در برابر بارهای استاتیکی و لرزه ای از بسته های نرم افزار های مختلف مانند SEEP/W ،TALREN 4 ،FLAC3D و SLOPE/W استفاده شده است. پس از آنالیز نتایج بدست آمده از FLAC3Dمشاهده شد که در اثر بارگذاری زمین لرزه تغییر مکان حداکثر سد حدود۶۶/۷ سانتی متر است ، در حالی که با استفاده از روش مکدیسی- سید این مقدار ۵۷ سانتی متر به دست آمده بود.پس از آنالیز پایداری شیب در اثر بارگذاری لرزه ای فاکتور اطمینان ۰/۸۹ بدست آمد ، اما تحت شرایط بارگذاری استاتیک ۱/۲۲ بود. نتایج تحلیل میزان نشت از سد در روش تفاضل محدود ازFLAC3Dو روش اجزاء محدود از SEEP/W یکسان بدست آمد.از این تجزیه و تحلیل روشن و واضح است که سد تحت بارگذاری لرزه ای کاملاً در معرض تخریب قرار می گیرد.