سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

شیرین دربندی – دانشجوی کارشناسی ارشد اصلاح نباتات
بهرام علیزاده – موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
خداداد مصطفوی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
مجید حاجی محمدعلی جهرمی – دانشجوی سابق کارشناسی ارشد اصلاح نباتات

چکیده:

به منظور بررسی اثرمتقابل ژنوتیپ×محیط و تعیین پایداری عملکرد ارقام و لاینهای زمستانه کلزا درمناطق سرد ایران ۲۵لاین درقالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار در۵منطقه اراک همدان کرمانشاه تبریز وکرج به مدت ۲سال زراعی ۹۰-۸۹ و ۸۹-۸۸ اجرا گردید براسا سنتایج حاصل ا زتجزیه واریانس مرکب اثرهای ساده بین مکان ها و ژنوتیپ ها و اثرمتقابل ژنوتیپ ×محیط و ژنوتیپ×سال×مکان معنی دارگردیدند براساس روش واریانس محیطی ژنوتیپ های MODENA شاهد و KARAJ2 لاین امیدبخش با داشتن کمترین میزان واریانس به عنوان ژنوتیپهای پایدار انتخاب شدند درروش ضریب تغییرات ژنوتیپ های KARAJ3 لاین امیدبخش و SW101 لاین امیدبخش بعدازژنوتیپ های MODENA KARAJ2 جزء ژنوتیپ های پایدار انتخاب شدند درروش واریانس پایداری شوکلا SW101 ، KARAJ1 HW112 پایدارترین ژنوتیپ ها بودند