سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش ملی علوم آب، خاک، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

جواد چراغ پور – دانشجوی کارشناسی ارشد اصلاح نباتات – دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشا
سید حسین صباغ پور – دانشیار موسسه تحقیقات کشاورزی دیم- همدان

چکیده:

عدس به لحاظ محتوی پروتیین بالا در دانه و تثبیت ازت هوا در خاک، گیاهی بسیار مهم در تناوب زارعی و تثبیت ازت محسوب می شود. دستیابی به ارقام با تولید عملکرد بالا و پایدار و سازگار به شرایط دیم کشور از اهمیت ویژ های برخوردار می باشد. بدین منظور تعداد ۹ لاین و رقم محلی عدس، در قالب طرح بلو ک های تصادفی کامل در چهار تکرار به مدت سه سال(۸۸-۱۳۸۶) در شرایط دیم در کشت پاییزه در ایستگاه سرارود کرمانشاه مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج تجزیه مرکب نشان داد که اثر سال در سطح احتمال ۱% اختلاف معنی دار داشت همچنین نتایج نشان داد که ژنوتیپ ها با احتمال ۹۵ درصد اختلاف معنی دار آماری داشتند. مقایسه میانگین به روش LSD نشان د اد که ۷ ژنوتیپ عملکردی بالاتر و معنی داری نسبت به رقم شاهد تولید دارند. اثر متقابل سال × ژنوتیپ در سطح احتمال ۱% معنی دار شد. در مجموع با توجه به نتایج حاصل از شاخص ناپارامتری (YSi) گزینش همزمان برای عملکرد و پایداری کانگ ۱۹۹۳، ژنوتیپ FLIP 2003-18L به عنوان ژنوتیپ پایدار برای شرایط دیم کرمانشاه شناخته شد.