سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

ر عزیزیان مصلح – دانشجوی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد
ا یزدان سپاس – عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
م چایچی – مربی پژوهشی مرکز تحقیقات کشاورزی همدان
ب سرخی لله لو –

چکیده:

به منظور بررسی سازگاری و پایداری عملکرد ژنوتیپ های گندم و انتخاب و معرفی لاین های پرمحصول تر آزمایشات ناحیه ای درقالب طرح بلوکهای کامل تصادفی درسه تکرار و ۱۸ژنوتیپ در۵ منطقه به مدت دوسال زراعی ۹۰-۸۸ مورد ارزیابی قرار گرفت داده های مربوط به عملکرد دانه تجزیه واریانس مرکب شدند. با توجه به معنی داری اثرمتقابل جهت بررسی دقیقتر اثرمتقابل و تعیین ارقام پایدار تجزیه پایداری با استفاده ازروشهای مختلف انجام شد نتایج حاصل ازروشهای ارزیابی شده تا اندازه ای مشابه بود و دربیش تر روشها رقم ۸و۱۶و۱۶و۱۰ با میانگین عملکرد ۶/۷۷۸و۶/۶۷۱و۶/۰۴۶و۶/۶۰۱ تن درهکتار به عنوان پایدارترین رقم هاشناخته شدند.