سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

وحید نورانی – دانشیار دانشکده فنی ومهندسی عمران دانشگاه تبریز
حمید غفاری – کارشناس ارشد مهندسی عمران– آب
سینا وظیفه خواه – کارشناس ارشد مهندسی عمران– آب ۲

چکیده:

چنانچه بین دو نقطه از سطح زمین، اختلاف ارتفاعی وجود داشته باشد، تشکیل یک سطح شیبدار میدهد. اطلاعات محدود و یا مسایل مبهم تعریف نشده در مطالعه لغزش سطوح شیبدار همیشه به عنوان چالش میان زمین شناسان ومهندسان مطرح شده است که مطالعات قبلی بیانگر توانایی استراتژی های سودمند برای حل این چالش است. به طور کلی شبکه پرسپترون چند لایه ۱ MLP) با سه لایه ( ورودی ،خروجی ویک لایه میانی ) باتابع فعالیت مشتق پذیر وتعداد کافی نرون در لایه میانی قادر به تخمین هر تابع غیر خطی با هر درجه پیچیدگی است. در تحقیق حاضر ابتدامدل سازی سد خاکی زنوز با استفاده از روش تعادل حدی۲ صورت گرفت ودر ادامه نتایج بدست آمده، برای آموزش شبکه عصبی مصنوعی۳ به کارگرفته شدو تاثیرپارامترهای مختلف نظیر نرمال سازی داده ها و تعدا دتکرار روی شبکه بحث شده وآنالیز حساسیت۴ روی پارامتر های ورودی و بهترین شبکه برای آموزش شبکه عصبی انتخاب و نهایتا نتایج بدست آمده از این دو روش مورد صحت سنجی قرار گرفت. نتایج حاصل از تحقیق نشان داد که استفاده از شبکه عصبی مصنوعی به عنوان یک روش مناسب جایگزین برای روشهای تعادل حدی جهت بررسی پایداری شیب های سدهای خاکی می تواند مورد استفاده قرار گیرد.