سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی سازه، راه، معماری

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

امین محمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد گرایش خاک و پی
محمدحسن صداق – استاددانشگاه آزاد اسلامی واحد استهبان

چکیده:

این مطالعه به مقایسه نتایج حاصل از روشهای تعادل حدی و کاهش مقاومت برای یک شیروانی خاکی چند شبیه سازی غیرمسلح می پردازد عرض سربار استاتیکی بکاررفته ۲ متر بوده و درفواصل صفر و ۱و۲ متری از تاج شیب قرارگرفته اهست مصالح شیروانی چسبنده اصطکاکی بوده و معیار گسیختگی موهر ـ کولمب می باشد مقایسه روشها با توجه به نتایج ضرایب اطمینان و سطوح لغزش بدست آمده انجام شد مقادیر ضریب اطمینان نشان داد که درتمامی حالات روش تعادل حدی مقادیر کمتری را نسبت به روش کاهش مقاومت نتیجه میدهد همچنین سطوح لغزش نیز بعضا درهر دو روش تفاوت های قابل توجهی دارند به نظر می رسد که دربیشتر حالات صرف انجام یک تحلیل چهبا روش کاهش مقاومت و چه با روش تعادل حدی برای طراحی شیب ها کفایت نمی کند و انجام تحلیل باید با هر دو روش صورت گیردتا بهترین ضریب اطمینان و بحرانی ترین حالت گسیختگی برای پایداری شیب حاصل شود.