سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: همایش ملی معماری و شهرسازی ایرانی اسلامی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

مهدیس رشیدی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان
بهزاد پوردهقان – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد محلات

چکیده:

بیان موضوع: انسان به طور فطری همواره در تلاش بوده است که فضای زندگی خود را در مکان هایی بنا کند که منابع طبیعی موجود در جغرافیای محل پاسخ گوی نیازهای اکولوژیک او باشند . امافعالیتها یی که در کالبدشهرها رخ داده است باعث بروز تغییراتی همچون آلودگی هوا توسعه بی رویه و نامحدود شهرها بهصورت افقی و عمودی تولید بی سابقه مواد زاید پدیدار شدن تاثیرات گلخانه ای و جزایرحرارتیشده است . از نتایج عمومی اینتغییرات اساسی کهامروزه طی بیش از یک قرن است نمود پیدا کرده باعث شده تا ارتباط حیاتی مردم با طبیعت از دستبرود. معماری خانه های سنتی ایران واجد ارزشهای بسیار فراوان در شیوه های گوناگون استفاده بهینه از انرژی وبهره برداری اکولوژیک از انواع انرژیها و خصوصا کاربرد انرژیهای پایدار وبی زیان است در این مقاله مفاهیم پایداری و اصول آن مطرح و به روش های ایجاد آسایش در خانه های سنتی اشاره خواهد شد. فرضیه های تحقیق: بنظر میرسد ارتباطی بین مصالح موجود در مکان زندگی افراد با ترجیحاتشان برای ساخت مسکن از نظر نوع مصالح وجود دارد. روش پژوهش: در این تحقیق برای جمع آوری اطلاعات احتیاج به مطالعه کتابها و مجلات بوده و به همین علت از روش نظری برای مطالعات تحقیق استفاده شده است. هدف تحقیق: در نهایت هدف از این تحقیق ارایه راهکارهایی جهت کاهش مصرف انرژی و بهبود و ارتقای سطح زندگی برای همه بوده است.