سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش معماری پایدار

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

نجمه نجفی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان (اصفهان)، گروه معماری، اصفهان، ایر

چکیده:

معماری سنتی ایران دارای ویژگیهای خاصی میباشد که مسایل زیباشناختی و زیستمحیطی را در طراحی خود در نظر گرفته-است. این اصول در ابنیه سنتی ایران مانند خانههای مسکونی و در فضاهای شهری مانند بازار، مسجد و مدرسه دیده میشود. معماری پایدار سعی مینماید آسایش را برای کاربران از نظر اقتصادی، اجتماعی و محیطزیست فراهم آورد. بسیاری از ابنیه سنتی ایرانی که اصول پایداری بر طراحی آنها حکمفرما میباشد؛ در بافت قدیم شهر قرار دارند. با توجه به اینکه این اصول در معماری معاصر ایران کمتر لحاظ میشود؛ حفظ این ابنیه و بافت تاریخی قدیم شهرها ضروری میباشد. با بازخوانی اصول پایداری که در عناصر معماری و شهری در ایران استفاده شدهاست؛ میتوان به ارتقا کیفیت معماری معاصر در ایران کمک نمود. در این مقاله سعی بر آن است که به بررسی بازار وکیل شیراز به عنوان یک عنصر پایدار شهری پرداخته شود. به منظور دستیابی به این هدف ابتدا مفاهیم مرتبط با معماری پایدار و اصول آن را بررسی و سپس به بیان اصول معماری پایدار که در طراحی بازار وکیل استفاده شده است، پرداخته میشود. روش تحقیق کیفی و روش گردآوری اطلاعات کتابخانهای و میدانی میباشد.