سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حسین جانجانی – مهندسین مشاور تحکیم کاو تهران
حمیدرضا حاجی حسنی – مهندسین مشاور تحکیم کاو، تهران
حمیدرضا شیبانی – دانشگاه پیام نور، تهران ۳

چکیده:

یکی از مناسبترین رو شها برای بررسی پایداری فضاهای زیرزمینی در طولان یمدت، استفاده از مانیتورینگ و آنالیز نتایج ابزاردقی ق نصب شده، است. برای تحلیل درست و منطقی از نتایج ابزار دقی قها م یبایستی عوامل مختلفی همچون نوع و مکانیزم کارکرد ابزارها، محل نصب، چگونگی نصب و قرائت آنها و… را در نظر گرفت. سد مسجدسلیمان از نوع سنگریز های با ارتفاع ۱۷۸ متر بر روی رودخانه کارون احداث شده است. نیروگاه سد از نوع زیرزمینی و با ظرفیت ۲۰۰۰ مگاوات در حال بهر هبرداری است. به دلیل شرایط زمی نشناسی ساختگاه و وجود لایه گ لسنگ، رفتارنگاری ساز ههای زیرزمینی این سد از جمله مغارهای نیروگاه و ترانسفورمر دارای اهمیت خاصی است. بر اساس نتایج به دست آمده از تفسیر ابزار دقیق مغار نیروگاه در فاز توسعه، مشاهده شد که نتایج قرائت شده دارای یک روند تغییرات بوده و رفتار آماسی لای هی گ لسنگ به خصوص در بخ شهای سقف و دیوار هی پایی ندست مغار نیروگاه، عامل اصلی تغییرات در نتایج ابزاردقیق است؛ همچنین لای ههای گ لسنگ در طول مغار رفتاری کاملاً پراکنده و نامنظم از خود نشان م یدهند که این رفتار آنیزوتروپ م یتواند به عوامل گوناگون همچون پراکندگی عوامل آماس از قبیل درصد کان یهای آما سپذیر و یا میزان آب، مربوط است. در بررس یهای انجام شده در بخش توسعه مغار نیروگاه، نتایج تمامی ابزارها در چند سال اخیر بررسی شد و نقش ههای پهن هبندی جاب هجائی، بار ثبت شده و نرخ تغییرات جاب هجائی و تنش در سا لهای مختلف ترسیم شده است. سپس مناطق با پتانسیل بالای تغییرمکان در بخ شهای بالادست سقف و پایی ندست مغار، مشخص شد هاند و تحلیل های لازم در مورد نتایج رفتارسنجی ارائه شده است.