سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی شبیه سازی سیستمهای مکانیکی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محسن نظری – کارشناس ارشد مهندسیمکانیک
کوروش حیدری شیرازی – دانشیار دانشگاه شهیدچمران اهواز

چکیده:

دراین مقاله جهت بررسی اثرلقی موجود در سیستم فرمان برروی رفتاردینامیکی و پایداری خودرو یک مدل کامل خودرو با چهارده درجه آزادی و مدل فرمان دنده شانه ای با دو درجه آزادی تهیه گردید. درمدل فرمان لقی درجعبه فرمان لحاظ شده که نیرویناشی از برخورد دو جسم با معرفی دو المان مکانیکی فنر و دمپر در محل برخورد معرفی شده است پس از استخراج معادلات مربوطه شبیه سازی توسط نرم افزار سیمولینک متلب انجام شده و تاثیر اندازه لقی برویژگی خوش فرمانی و پایداری خودرو مورد مطالعه قرار گرفت مشاهده شد به ازای مقادیر مخترفی از لقی سیستم می تواند رفتاری پریودیک یا شبه پریودیک و یا اشوبناک داشته باشد همچنین با افزایش مقدار لقی پایداری خودرو بیشتر به خطر افتاده تا جایی که دریک لقی خاص که پاسخ سیستم درآن آشوبناک شده یکی از چرخهای خودرو از زمین کنده شده و خودرو واژگون می شود.