سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علی اکبر واحدی – ن شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس
نوید نقابت شیرازی –
موسی حضرتی آقچای –

چکیده:

در این مقاله پایداری توده لغزشی قدیمی واقع در محدوده مخزن سد جگین مورد بررسی قرار گرفته است. این بررسی از آن روی دارای اهمیت است که فعال شدن توده موجب قطع تنها راه ارتباطی به سد و ساز ههای وابسته خواهد شد. به این منظورپس از بررسی و شناسایی توده مذکور با استفاده از روش تعادل حدی شرایط مختلف بارگذاری ( در حین ساخت و بهر هبرداری) در نظر گرفته و مشخص شد که در صورت آبگیری مخزن و اشباع شدن، توده لغزشی قدیمی ناپایدار خواهد شد.به منظور پایدارسازی این توده، راهکارهایی از قبیل برداشت کل مصالح لغزشی و یا سب کسازی و تقویت پاشنه لغزشی پیشنهادشد. به دلیل محدودی تهای زمانی در اجرای راهکارهای پیشنهادی و همچنین آبگیری مخزن و اشبا عشدگی کل توده لغزشی در اثر بارندگی شدید ( توفان گنو) لغزش در این توده رخ داد و راه ارتباطی قطع شد. در نهایت پس از وقوع لغزش مذکور راهکاردوم اجرا شد و هم اکنون راه ارتباطی جدید ایجاد شده در حال بهر هبرداری ( در شرایط پایدار) است.