سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

رسول فرج نیا – کارشناس ارشد مهندسی عمران خاک و پی ، مهندسین مشاور قدس نیرو

چکیده:

رفتارنگاری و بررسی عملکرد واقعی سدها در دنیا بسیار متداول می باشد. رفتارنگاری سدها در سه مرحله دوران ساخت، اولین آبگیری و زمان بهره برداری انجام می پذیرد. در این تحقیق رفتارنگاری زمان ساخت سد ونیار )شهید مدنی تبربز( به عنوان سد سنگریزه ای بزرگ در شمال غرب کشور با توجه به فاصله نسبتاً کم محور سد با شهر تبریز و ارتفاع زیاد و همچنین لرزه خیزی منطقه مورد توجه قرار گرفته شده است. سد ونیار با ارتفاع ۳۹ متر و طول تاج ۷۲۲ متر از نوع سنگریزه ای با هسته رسی می باشد. بررسی وضعیت بدنه شامل میزان نشست، تنش کل و فشار منفذی با استفاده از اطلاعات حداقل ۰۵۴ ابزار نصب شده تا این مرحله از ساخت ) ارتفاع ۲۷ متری در تراز ۳۰۳۹ ( صورت گرفته است. همچنین به منظور کنترل پایداری بدنه و صحت طراحی، نتایج رفتار نگاری با نتایج تحلیل های برگشتی حاصل از آنالیزهای عددی تنش کرنش توسط نرم افزار اجزاء محدود – Plaxis V8.2 مورد مقایسه قرار گرفته و پایداری بدنه سد در زمان ساخت بررسی شده است.