سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

علی فروغی اصل – ع ضو هیئت علمی دانشکده عمران دانشگاه تبریز
سیدمحمدجواد موسوی درچه ای – دان شجوی کارشناسی ارشد دانشکده عمران دانشگاه تبریز

چکیده:

عوامل مختلفی می توانند باعث به وجود آوردن ترک ها در سطح شیبدار پوشش کانال های آبیاری شوند که یکی از مهمترین این عوامل، انتخاب نادرست اسلامپ با توجه به شیب عرضی کانال می باشد.اسلامپ زیاد باعث شره کردن بتن از روی سطح شیبدار و اسلامپ کم نیز موجب عدم تحکیم مناسب آن می شود.در این پژوهش با طراحی مدلی قابل تنظیم برای شیب های مختلف سعی شده است اسلامپ بتن های قابل اجرا در شیب های مختلف مشخص گردد و به وسیله ی نمونه برداری و آزمایشات مختلف، خواص مکانیکی نمونه های بتنی مورد ارزیابی و مقایسه قرارگیرند. از جمله نتایجی قابل تامل در این پژوهش، کاهش مشخصات مکانیکی بعضی از پانل های بتن در قسمت پایین در مقایسه با بالای شیب است که در صورت شُره کردن بتن و سعی در نگهداری آن به وجود می آید و این می تواند دلیلی برای تشکیل ترک در بخش پایینی شیب پانل ها به هنگام بهره برداری باشد