سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

شهرزاد جلالی فر – دانشجوی کارشناس ارشد زراعت
علی تدین – استادیار دانشگاه شهرکرد
محمدرضا تدین – استادیار دانشگاه شهرکرد
امین پسندی پور – دانشجوی دکتری زراعت

چکیده:

به منظور بررسی پایداری اکوتیپهای مختلف سورگوم تحت تنش شوری ازمایشی بصورت فاکتوریل درشرایط گلخانه و درقالب طرح کاملا تصادفی با سه تکرار درمحل دانشکده کشاورزی دانشگاه شهرکرد انجام شد اکوتیپهای مورد بررسی شامل سه اکوتیپ علوفه ای دو اکوتیپ جارویی و یک اکوتیپ قندی بود سطوح شوری اعمال شده شامل شوریهای صفروچهاروهشت و دوازده دسی زیمنس برمتر بود درپایان ازمایش پارامترهای ارتفاع وزن تراندام هوایی محتوای کلروفیل a b ، RWC و نسبت یون سدیم به پتاسیم اندازه گیری شدند نتایج تجزیه واریانس نشان داد که اثرفاکتور اکوتیپ درمورد صفات ارتفاع بوته وزن تراندام هوایی کلروفیل A و نسبت یون سدیم به پتاسیم درسطح یک درصد و درمورد صفات RWC و کلروفیلb درسطح پنج درصد معنی دارگردید اثرفاکتورشوری دراین ازمایش درمورد تمامی صفات درسطح یک درصد معنی دار گردید اثرمتقابل اکوتیپ×شوری فقط درمورد صفات وزن تراندام هوایی و نسبت سدیم به پتاسیم معنی داری گردید.