سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علی اکبر نجفی – دکترای سازه، معاون مهندسی شرکت بلندپایه، تهران
یداله پشنگ پیشه – دانشجوی دکترای ژئوتکنیک دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران
سیدمهدی رئیس الواعظین – کارشناس زمین شناسی

چکیده:

در این مقاله، با استفاده از نتایج مطالعات ژئوتکنیکی، پایداری شیروان یهای سنگی موجود در ناحیه کول ههای تکی هگاهی پل بزرگ لالی در حالت اشباع شدن بر اثر بالا آمدن سطح آب دریاچه سد گتوند، به روش مد لسازی عددی مورد بررسی و تحلیل قرار م یگیرد. تحلی لهای یاد شده در حالت دو بعدی، با استفاده از روش اجزای محدودFEM) تحت اثر بارهای وزنی و نیز شتاب ناشی از زلزله صورت گرفته و بر مبنای آن وضعیت پایداری شیروان یهای موجود در مصالح ماسه سنگی و گ لسنگیمحل تکی هگا ههای چپ و راست این پل بررسی و ارائه شده است. نتایج حاصل از این تحقیق نشان دهنده حاشیه ایمنی کافیاین شیروان یها در مقابل لغزش بوده و ضرایب اطمینان حاصل در شرایط استاتیکی و دینامیکی مقادیر قابل قبولی را ارائه م یکنند.