سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی عمران و توسعه

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

رضا رضاپور – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران سازه ،گروه عمران ، دانشگاه آزاد اسلامی ،و
محمدقاسم وتر – استادیاروعضو هیئت علمی، پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی ز

چکیده:

این کار آزمایشگاهی شامل بررسی و مقایسه اثر کربنات و جیوه در بتن خود متراکم و بتن نرمال در دوره های مختلف و مطالعه چگونگی تخلخل در آنها جهت بررسی و مطالعه دقیق پایایی بتن خود متراکم میباشد .در این آزمایش هشت نمونه بتن مختلف که چهارنمونه برای بتن خود متراکم و چهارنمونه برای بتن نرمال استفاده شده وپروسه کربنات سازی و جیوه انجام گرفت و نتایج بدست آمده حاکی از آن بود که، در شرایط مساوی میزان تاثیر کربنات در بتن خود متراکم کمتراز بتن نرمال بوده است وپایای بتن خود متراکم بسیار بهتر از بتن نرمال میباشد