سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

اسما مطهریان – عضو باشگاه پژوهشگران جوان واحد علوم و تحقیقات تهران دانشگاه آزاد اسلا
وحید احمدی – عضو هیئت علمی گروه زمین شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز

چکیده:

توجه به فرامینیفرهای تشخیص داده شده در مقطع چینه شناسی رونیز سن رسوبات سازند آسماری چاتین تا بوردیگالین می باشد و همچنین سه بیوزون شناسایی شده که عبارتند از: بیوزون شماره یکNummulites fichteli – Nummulites intermedius – Nummulites vascus Assemblage Zoneبه سن چاتین، بیوزون شماره دو Austroterillina howchini – Peneroplis evolutus Assemblage Zoneبه سن اکی تانین و بیوزون شماره سه Borelis melo group – Meandropsina iranica Assemblage Zone به سن بوردیگالین. بر اساس مطالعات انجام شده بر روی ۱۴ نمونه آنالیز ژئوشیمیایی و در نظر گرفتن سایر پارامترهای فیزیولوژیکی نظیر جنس و ضخامت دیواره، اندازه صدف و حجره جنینی، پالئواکولوژی بیوزون های ذکرشده به ترتیب شامل، بیوزون ۱: نشاندهنده افزایش عمق، شوری نرمال، افزایش نسبت فرامینیفرهای پلانکتونیک به بنتیکP/B در عمیق ترین بخش، ضخیم شدگی درفرامینیفرهای با پوسته هیالین، افزایش انرژی آب و فراوانی در فرامینیفرهای به فرم ماکروسفریک ، سردشدگی در اطراف مرز الیگوسن-میوسنHarzhauser,2007 بیوزون ۲: نشاندهنده کاهش انرژی آب، فراوانی در فرامینیفرهای به فرم میکروسفریک، ضخیم شدگی درفرامینیفرهای با پوسته پورسلانوز و بیوزون ۳ نشاندهنده کاهش عمق، گرم شدگی، بی ثباتی در شوری و کاهش در تنوع گونه ها می باشد