سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سیدمحسن حائری – استاد دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی شریف، تهران
آرین اصف زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی ژئوتکنیک، دانشگاه صنعتی شریف، تهران
علی کاوند – دانشجوی دکتری مهندسی ژئوتکنیک، دانشگاه صنعتی شریف، تهران
ایرج رحمانی – سرپرستبخشحمل و نقل و تکنولوژی دریایی، پژوهشکده حمل و نقل، وزارت راه و

چکیده:

در جریان زلزلههای گذشته، پیهای عمیق سازهها در زمینهای ماسهای شل و مستعد روانگرایی دچار آسیبها و خسارات جدی شدهاند. این آسیبها علیالخصوصهنگامی که زمین از یکسو با شیب ملایم به جبهه آزاد آب منتهی میگردد با وقوع پدیده گسترش جانبی، بسیار شدیدتر میشود. در مطالعه حاضر با استفاده از یکمحفظه صلب بزرگمقیاس و آزمایشات میز لرزان به بررسی رفتار گروه شمع۲×۲ در شرایط گسترش جانبی و در پروفیل خاکسه لایه با شیب ۷ درصد ( ۴ درجه) پرداخته میشود. تغییرات لنگر خمشی ایجاد شده در شمعها، نحوه تغییرات فشار آب حفرهای اضافی ایجاد شده در میدان آزاد و نزدیکبه شمعها، فشارهای خاکو جابجاییهای به وجود آمده در شمعها نشان داده شده و در مورد نتایج به دست آمده بحثو بررسی به عمل میآید