سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

فرشاد قوشچی – استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین ۱
امیرحسین شیرانی راد – دانشیار پژوهش موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر کرج ۲
قربان نورمحمدی – استاد گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقا
شهرام لک – استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقی

چکیده:

به منظور بررسی ارقام کلزا در شرایط آبیاری محدود آزمایشی در مزرعه موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال بذر کرج و به صورت کرت های خرد شده در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در چهار تکرار اجرا گردید. تیمارها عبارت از آبیاری (آبیاری معمول بر اساس ۸۰ میلی متر تبخیر از تشت کلاس آ و آبیاری محدود، قطع آبیاری از مرحله ساقه دهی به بعد) و بیست رقم که در داخل کرت اصلی قرار گرفت. نتایج نشان دادند که آبیاری تاثیر معنی داری بر وزن هزار دانه، تعداد خورجین در گیاه، تعداد دانه در خورجین، عملکرد دانه، عملکرد بیولوژیک، شاخص برداشت، درصد روغن دانه و عملکرد روغن داشت. عملکرد دانه، عملکرد بیولوژیک، شاخص برداشت و عملکرد روغن در شرایط آبیاری محدود نسبت به آبیاری معمول به ترتیب ۴۲ و۱۶ و۲۳ و۵۰ درصد کاهش یافت. ارتفاع، تعداد شاخه، تعداد خورجین ساقه و تعداد خورجین شاخه همبستگی مثبت و معنی داری با عملکرد دانه و عملکرد بیولوژیک داشتند.